Részvételi szabályzat

a Múzeumok Éjszakája „Online Múzeumok Éjszakája – kvíz” nyereményjátékban

 

A Preport PR Kommunikációs Kft. (székhelye: 2013 Pomáz, Árvácska u. 15. cégjegyzékszám: 1309109392  továbbiakban: „Szervező”közreműködésével „Online Múzeumok Éjszakája – kvíz” elnevezéssel nyereményjátékot hirdet, amelyben Résztvevő (továbbiakban: Játékos) jelen részvételi szabályzatban foglaltak szerint vehet részt.

A nyereményjáték időtartama: 

2020. június 27. 0:00-tól 2020. június 29. 0:00-ig, amely időtartamot Szervező egyéni döntés alapján meghosszabbíthat.

Eredményhirdetés:

a játék lezárásának napját követő 1 héten belül, a Múzeumok Éjszakája Facebook-felületén.

A játékban résztvevők részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzatot.

A nyereményjáték menete:

Játékosok a www.muzej.hu oldalon névvel, és 1 db e-mail címmel regisztrálhatnak a játékban való részvételhez. Egy e-mail címről egy személy regisztrációja fogadható el. Amennyiben egy e-mail címről több beküldés is érkezik, úgy rendszerünk az elsőt veszi figyelembe a sorsolásnál. A nyereménysorsoláson az a Játékos vehet részt, aki a játék időtartamán belül, a 15 kvízkérdésből legalább 5-re helyesen válaszolt. 5 helyes válasz esetén egyszeres, 10 helyes válasz esetén kétszeres, 15 helyes válasz esetén háromszoros esélyt kap a nyerésre a résztvevő.

Négy nyertes, illetve nyolc várólistás személy – mind a négy nyereményhez egy-egy nyertes, illetve két-két várólistás személy – kerül kisorsolásra, arra az esetre, ha a nyertesek nem tudnak, vagy nem kívánnak a nyereménnyel élni, és ezt az értesítéstől számított 24 órán belül a Szervezők felé jelzik.

Részvételi feltételek a nyereményjátékban:

A nyereményjátékban részt vehet minden magyarországi személy, aki a 18. életévét betöltötte, és a honlapon elfogadja az adatkezelési szabályzatot, valamint a játékszabályzatot.

Egy nyertes egy nyeremény átvételére jogosult.

A nyereményjátékban nem vehetnek részt Szervező, Lebonyolító alkalmazottai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685.§ b) pont).

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a nyereményjáték tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulást a játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről Szervező nem értesíti a Játékost.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A nyeremények:

  • 1 db 30 ezer forintos Feldobox ajándékkártya
  • 1 db családi belépő a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumba
  • 1 db a Ferencváros 2018-19-es bajnokcsapatának minden tagja által aláírt focilabda 
  • 1 db bluetooth-hangfal

A nyeremény pénzre át nem váltható.

Az alábbi eljárás mindhárom nyereményre egyénileg vonatkozik:

A nyertest a szervező a regisztrációhoz használt e-mail címen, privát üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes a privát üzenetben elküldött értesítésre nem reagál 24 órán belül, úgy a második helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre. Emellett amennyiben a nyertes a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint nem tudja, vagy nem kívánja a nyereményt igénybe venni, ezt a nyereményről szóló értesítéstől számított 24 órán belül köteles jelezni az info@preport.eu e-mail címen. A lemondásról való nyilatkozat vissza nem vonható. Így a második helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre.  Amennyiben a második helyen kisorsolt személy sem reagál 24 órán belül az üzenetre, vagy a fentiek szerint leírt módon nem tud/kíván élni a nyeremény lehetőségével, abban az esetben a harmadik helyen kisorsolt személy jogosult a nyereményre.  

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során Lebonyolító és Játékos kötelesek együttműködni. Szervező nyereménnyel kapcsolatban közvetlenül felmerülő adó/járulék megfizetését vállalja. Szervező nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Szervezőt előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Szervező részére átadja.

Személyes adatok kezelése:

A nyertes a játékban való részvételével hozzájárul, hogy Szervező személyes adatait díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen adatokat nem adja tovább, kivétel jogszabályi kötelezés.

A nyertes e részvételi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kap az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyertesnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a következő címen: Preport PR Kft. (2013 Pomáz, Árvácska u. 15. info@preport.eu)

Vegyes rendelkezések:

A játékban való részvétellel Játékos kijelenti, hogy jelen részvételi szabályzatot megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Játékos hozzájárul, hogy róla a nyeremény-átadó eseményen vagy a nyereményhez kapcsolódóan a nyeremény-átadó eseményen kívül ez utóbbi esetben előzetes egyeztetést követően hang, film-, és képanyagok készüljenek, és azokat a Szervező reklámcélokból – időben és térben korlátlanul – valamennyi felhasználási módra nézve felhasználni jogosult, és ezért Játékos ellenszolgáltatást nem kér.

Jelen szabályzat visszavonásig érvényes. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot egyoldalúan módosítsa, illetve kiegészítse, erről haladéktalanul tájékoztatja a Játékosokat a facebook.com/muzeumokejszakaja oldalon.

Amennyiben a játék során visszaélés vagy csalás gyanúja merül fel, Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje, vagy valamely pályázót kizárjon a nyereményjátékból.

Szervező kizárja felelősségét a nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban előforduló nyomdai hibáért, elírásért.

Szervezők kijelentik, hogy a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékról szóló információk – így a jelen Szabályzat – megtalálhatók a facebook.com/muzeumokejszakaja internetes oldalon, illetve információ kérhető a Szervezőtől az info@preport.hu e-mail címen.

Budapest, 2020. június 27.